זה לא מכבר, ביום 17/01/17, אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת בזריזות תיקון בצו התעבורה, שעניינו העלאת סכומי הקנסות הקבועים בצד עבירות תעבורה, וזאת על פי בקשתו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כ"ץ מיום 15/12/16.

על פי דברי ההסבר לתיקון שאושר – נקבעה מדרגת קנס נוספת בסך 1500 ₪, ש"נועדה לעבירות חמורות ומסוכנות אך שלפי טיבן עדין מתאימות להיאכף כעבירות קנס בהיותן עבירות אחריות קפידה (כמו רובן של עבירות תעבורה), בעלות אופי אובייקטיבי, ותדירותן הגבוהה יחסית איננה מאפשרת לכלול אותן בגדר עבירות הזמנה לדין."

תמהתנו:  הכיצד  ניתן לטעון, מחד, כי המדובר בעבירות חמורות ומסוכנות, שהינן שכיחות, ומאידך – לקבוע כי אין מקום להביא את מבצעיהן לדין, ולהסתפק בהטלת קנס בלבד על מבצעיהן?!

גדולה מזאת, בפרסומים בתקשורת של דוברות משרד התחבורה אשר עסקו בתיקון האמור, צוין שוב ושוב כי המדובר בהחמרה בענישה, וזאת על ידי העלאת סכומי הקנסות, האמנם?!

אין זו אלא שהמדובר בהטעיה בוטה של הציבור, הן על ידי משרד התחבורה והן על ידי הכנסת שאישרה בחופזה בקשתו של השר לתיקון הצו.

 

צא וראה: בגין עבירות חמורות ומסוכנות של אי-ציות לאור אדום ברמזור, נהיגה במהירות העולה על המותר בדרך עירונית מעל 30 קמ"ש ובדרך בינעירונית מעל 40 קמ"ש, וכן בעבירות של פקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים, – עד כה עוברי העבירות קיבלו הזמנה לדין, ובאו בשערי בית משפט, שעליו הוטלה מלאכת גזירת הדין בעניינם.

כך היה בסמכות בתי המשפט להטיל על הנאשמים, לאחר שהורשעו כמובן, עונשים חמורים בהרבה מקנסות גרידא – קרי פסילות בפועל, פסילות על תנאי, וכן קנסות גבוהים מאלה שנקבעו כעת בצו, וזאת לאחר שלבית משפט היתה האפשרות לבחון, לעניין הענישה, לא רק את נסיבות העבירה הספציפית, אלא אף את עברם התעבורתי ונסיבותיהם האישיות של מבצעי העבירות, וכך להתאים העונשים הראויים, לקולא או לחומרא.

 

מאז כניסתו של התיקון לתוקף – מצב הדברים השתנה, ונתהווה מצב אבסורדי, אשר בעקבותיו נהגים מסוכנים, אשר מבצעים חזור ושנוה עבירות חמורות, כלל לא יבואו בשערי בית משפט, ובאופן אוטומטי יוטל עליהם עונש של קנס כספי בלבד – קרי, אין המדובר בהחמרה בענישה, אלא איפכא מסתברא – המדובר דווקא בהקלה בענישה!

 

החלטה זו לבטח תוביל להעשרת קופת האוצר, כפי שתורמות מצלמות אכיפת המהירות של פרויקט ה- א'3, ברם בוודאי שלא תביא לתוצאה הרצויה של הרתעה ומניעת תאונות דרכים.

נראה – כי שר התחבורה שכח שהינו גם השר לבטיחות בדרכים, במציאות – בה מספר ההרוגים גדל בהתמדה משנת 2012, הרי העלאת הקנסות הנוכחית הינה בגדר לעג לרש במלחמה סיזיפית זו. בל נשכח כי רובם של הנהגים המבצעים עבירות תנועה הינם אנשים נורמטיביים, וכפועל יוצא מכך נהגים בעלי אמצעים כלל לא יירתעו מביצוע עבירות תעבורה אלו, שכן תשלומי קנסות בלבד הוא התוצאה האופטימאלית מבחינתם.

נראה כי השר כ"ץ, האמון על הטיפול בקטל בכבישים בוחר לקדם הצעות פופוליסטיות, תוך הטעיה של הציבור, במקום לפעול לאכיפה מוגברת ולחינוך תעבורתי, ולנו נותר רק לקוות שהכספים שיצטברו בקופת האוצר יוקצו למטרות אלה בעתיד…

באם חשב מאן דהוא כי קביעת מדרגת קנס נוספת, תפנה את בתי המשפט לתעבורה לעסוק בענישה מחמירה ואיכותית אחרת – יתבדה במהרה. שכן, מי שהממון אינו בכיסו יבקש להישפט בגין העבירות, וזו על מנת שבית המשפט יפרוס את הקנס, סמכות שאינה מוקנית לשוטר האוכף, ומכאן שנמצאנו נפסדים, שכן גם העומס במערכת לא יוקל.

מאן דהוא מנסה לעשות כמעשה הקוסמים: בבחינת זריזות ידיים בתיקון הצו, ואחיזת עיני הציבור?!

הלזה יקרא מלחמה בתאונות דרכים?!